impregnert.jpg

Impregnert tre

Trykkimpregnert trevirke er mye brukt i områder med mye fuktpåkjenning, og er et sikkert alternativ selv der forholdene for råteangrep er gunstige. Det er hovedsakelig furu som leveres trykkimpregnert. I Norge har vi siden 2002 hovedsakelig benyttet kobberbaserte impregneringsmidler, men det finnes også metallfrie alternativer.

Trykkimpregnert trevirke er beskyttet mot råte- og insektangrep, og har betydelig lengre levetid enn uimpregnert trevirke, uansett treslag. Dette forutsetter at trykkimpregneringen er foretatt forskriftsmessig, etter godkjente metoder og med godkjente impregneringsmidler. Gjennom Nordisk Trebeskyttelsesråd (NTR) samordnes kontrollens bestemmelser i de nordiske land i NTR-dokument nr. 3 “Nordiske regler for kvalitetskontroll av impregnert tre”.

I Norden er det etablert fire impregneringsklasser for trykkimpregnert trevirke. Klassene bygger på kravene til impregneringsstandarden NS-EN 351, som er felles for hele Europa. De nordiske impregneringsklassene betegnes med bokstaver:

M - marin

A - i kontakt med jord eller ferskvann

AB - over bakken, for eksempel kledning og terrasser

B - over bakken, for eksempel vinduer, dører

Norsk Impregneringskontroll

For å kunne produsere i henhold til de nordiske impregneringsklassene, må produsenten være tilsluttet Norsk Impregneringskontroll (NIK).

Norsk Impregneringskontroll (NIK) er en frivillig kontrollordning som arbeider for å sikre høy kvalitet på trykkimpregnert tre i Norge. NIK har ca. 35 medlemsbedrifter. Disse produserer over 90 % av det impregnerte trevirket i Norge.

Bedriftens produksjon av trykkimpregnert tre blir kontrollert to ganger årlig. Kontrollen omfatter bruk av godkjent impregneringsmiddel, og at minstekravet til opptak for middelet og inntrengning i klassen er oppfylt. Krav til opptak av impregneringsmiddel er avhengig av hvilket impregneringsmiddel som benyttes og produktets tiltenkte bruksområde. Bedrifter som er tilknyttet NIK er forpliktet til å stykkmerke alle produkter.